Iskolánkról

2014.09.03 00:00

Iskolánkban 31 tanulócsoportban (15 alsó, 16 felső) 62 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Testnevelés tagozatot működtetünk, intenzív idegen nyelv és képesség szerinti matematika tanítást végzünk az általános alapozó feladataink mellett.

Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgás­kultúrájának fejlesztése.

Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kulturáltan kommunikálni, viselkedni.

Feladatunknak tekintjük, hogy magas színvonalú oktatással, szilárd alapismeretek nyújtásával eljuttas­suk tanulóinkat a 8. tanév végéig arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.

Az alsó tagozaton különösen nagy gondot fordítunk az alapkészségek tudatos fejlesztésére, gondozására. Az ismeretek mennyiségi hajszolásával szemben előnyben részesítjük a tanulók eltérő sajátosságaira figyelő fejlesztő pedagógiát. Nyugodt ütemű olvasás-, írástanítással alapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók biztos olvasástechnikáját, szövegértő és elemző, lényegkiemelő képességét. A megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt fordítunk.

Hagyományos módon szótagolva tanítjuk gyermekeinket olvasni. A betűtanítást nem fejezzük be decemberre, hanem megnyújtjuk márciusig. A matematika tantárgy tanításában a MOZAIK KIADÓ tankönyveit használjuk.

Az alsó tagozaton (1-5. évfolyam) órarendbe épített néptáncoktatással fejlesztjük a tanulók mozgás- és zenekultúráját.

Minden évfolyamon testnevelés tagozatot és vízi sport (szinkronúszás, vízilabda) osztályt is működtetünk. A 2012/2013 tanévtől az 1. évfolyamon labdarúgó utánpótlás osztályt indítottunk.  A testnevelés és a sport szerepét gyermekeink életében, személyiség­fejlődésük alakulásában fontos tényezőnek tartjuk.

Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete, művelése beépüljön tanulóink élet- és szokásrendjébe, s az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak.

Az első 4 évben általános alapképzésben részesülnek diákjaink, közben megismerkednek a sportágak alapjaival.

A játékos, sok mozgással járó testnevelés óra hatékonyan, optimálisan fejleszti gyermekeink kondicionális és koordinációs képességeit. Kedvezően hat a sportolás a finom mozgásokat igénylő tevékenységek megtanulására is.

Tanórákon, diáksport egyesületünk foglalkozásain, az együttműködő sportegyesületek edzésein fejlesztjük tanulóink képességeit. Képzési rendszerünkben az atlétika, a kosárlabda, a labdarúgás, a kézilabda sportágak alapjait kiemelt szinten tanítjuk. Tanulóink évente 4-5 sportágban eredményesen vesznek részt a sportági országos döntőkön, játékos sportversenyeken. Rendszeresen szervezünk sítábort Ausztriába, ahol elsajátíthatják a sízés alapjait.

A versenyzés mellett lehetősége nyílik gyermekeinknek anyanyelvi környezetben gyakorolni a német nyelvet, ugyanis atlétáink, labdarúgóink évente egy-egy alkalommal egy hétig Schwäbisch Gmündben tartózkodnak vagy külföldi sportbarátainkat mi látjuk vendégül. Az emelt óraszámú 7.-es és 8.-as csoportok szintén egy hetet töltenek Hohenmölsenben, majd egy hétre mi fogadjuk a partneriskola tanulóit. Az 5. és 6. évfolyam számára egynapos ausztriai kirándulást szervezünk.

Az idegen nyelvet (angol és német) 2. osztályban 1 órában szülői igény szerint előkészítő jelleggel, játékosan, 3. osztálytól 2 órában, 5. osztálytól emelt óraszámban (3-5), képesség szerinti csoportbontásban, intenzíven tanítjuk. Tanulóink a 7. osztályt iskolai nyelvvizsgával, a 8.-at állami alapfokú nyelvvizsgával zárhatják.

A matematikát 5. osztálytól képesség szerinti csoportbontásban tanulják gyermekeink. Célunk a tehetséggondozás, s a tudatos fejlesztő, felzárkóztató munka.

3. osztálytól informatikát tanítunk modern számítógéptermeinkben.

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok vezetik, szervezik a rászoruló gyermekeink fejlesztését. Olvasás-zavarral küzdő tanulóinkat számítógépes programmal is segítjük.

Felzárkóztató programok, könyvtári foglalkozások, tanulmányi versenyek, rendszeres mozi-, színház-, hangverseny-, múzeumlátogatások, kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák, szakkörök, énekkar, videoklub, suliújság, sulirádió, sítábor, nyelvi tábor és diáksport egyesület szervezésével segítjük a tanulást és a szabadidő tartalmas eltöltését.